REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU WWW.AKADEMIA.BONSAINIWAKI.COM oraz WWW.BONSAINIWAKI.COM

1. Informacje ogólne

Usługa dostępu do płatnych i bezpłatnych treści (w postaci materiałów wideo, materiałów audio, e-booków, plików cyfrowych, kursów dostępnych w Serwisie) dla Użytkowników Serwisu świadczona jest przez firmę LUKASU Łukasz Szkoła, ul Tarnogórska 36, 42-289 Woźniki, NIP: 5751902013,  REGON:387673940, e-mail.: lukasz@bonsainiwaki.com, zwanej dalej Administracją serwisu.

Świadczenie Usługi w Serwisie odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, zwanym dalej Regulamin. Stanowi prawne podstawy korzystania z usługi w Serwisie. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usługi, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

Przed skorzystaniem z Usługi należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Rozpoczynając korzystanie z Usługi Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, dokonuje akceptacji niniejszego Regulaminu, jego postanowień i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji - 
Departament Multimediów, Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa.

Usługa, dostęp do Serwisu świadczony przez firmę LUKASU Łukasz Szkoła podlega jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej

 

2. Podstawowe zwroty, nazwy, określenia oraz definicje

 • Serwis / Administracja serwisu - serwis internetowy akademia.bonsainiwaki.com znajdujący się pod adresem internetowym jw., oraz ewentualnie innymi adresami internetowymi (np. www.akademia.bonsainiwaki.com, www.bonsainiwaki.com), na który składa się m.in. kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników oraz funkcjonalności (Katalog).
  Usługi świadczone są przez  firmę LUKASU Łukasz Szkoła, ul Tarnogórska 36, 42-289 Woźniki, NIP: 5751902013,  REGON:387673940, e-mail.: lukasz@bonsainiwaki.com.
 • Katalog - funkcjonalność Serwisu umożliwiająca w szczególności wyszukiwanie, sortowanie i wyświetlanie opisów Produktów. 
 • Użytkownik - osoba korzystająca z Serwisu, w tym w szczególności uzyskująca Dostęp do Usługi w Serwisie odpłatnie bądź bez uiszczenia opłaty. Osoba, która nabywa Produkty odpłatnie bądź bez uiszczenia opłaty.
  Użytkownikami mogą być jedynie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie w celu korzystania z Serwisu zobowiązane są otrzymać pisemną zgodę swoich rodziców lub opiekunów prawnych i przedstawić ją na wezwanie Administracji Serwisu.
 • Usługa. Dostęp do usługi - usługa świadczona drogą elektroniczną w ramach Serwisu obejmująca dostęp do Katalogu i bezpłatną lub odpłatną prezentację Produktów (np. streaming materiałów wideo), świadczona na podstawie zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
 • O uzyskanie Dostępu do usługi Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany, wraz z informacją o dokonanej transakcji, poprzez pocztę elektroniczną na adres e-mail podany podczas rejestracji.
 • Płatności za Dostęp do usługi płatnej można dokonać dostępnymi w Serwisie metodami
 • Dostęp do płatnej usługi, w zależności od produktu, może być ograniczony czasowo.
 • Produkt - przedmiot świadczonej Usługi w Serwisie objęty ceną wskazaną przy jego prezentacji w Serwisie. Produkt może być także dostępny bezpłatnie, co zostanie odpowiednio wskazane przy jego prezentacji w Serwisie. Dostępność produktu może być limitowana. Produktami mogą być: kursy szkoleniowe (kurs online), materiały video, materiały audio, pliki cyfrowe (e-book, prezentacja w formacie pdf, infografiki, szablony itp.).
 • Formularz rejestracyjny - formularz, który wypełnia Użytkownik podczas rejestracji w Serwisie.
 • Formularz zamówienia - formularz, który wypełnia Użytkownik podczas realizacji Zamówienia w Serwisie
 • Hasło - ciąg znaków, definiowany przez użytkownika lub generowany przez Serwis w procesie odzyskiwania hasła.
 • Nazwa użytkownika (login) - unikalny identyfikator użytkownika definiowany przez Użytkownika podczas procesu rejestracji.
 • Logowanie - potwierdzenie tożsamości Użytkownika zarejestrowanego, przez podanie nazwy użytkownika i hasła.
 • Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Usługi, Produktu zawarta pomiędzy Administracją serwisu a Użytkownikiem.
 • Zamówienie - zgłoszenie chęci kupna Produktu i/lub Dostępu do usługi, na warunkach określonych niniejszym Regulaminem oraz ofertą zamieszczoną na stronie Serwisu poprzez kliknięcie przycisku zamówienia znajdującego się w Serwisie i wypełnienie formularza rejestracyjnego, formularza zamówienia
 • Przedsprzedaż - rodzaj sprzedaży, w której możliwe jest zamówienie produktu w cenie specjalnej, przed jego premierą.

 

3. Zasady dostępu do Usługi w Serwisie 

 • Korzystanie z Usługi może być płatne lub bezpłatne.
 • Koszt płatnego Dostępu do usługi (w tym np. streamingu materiałów wideo) określany jest każdorazowo wyraźnie przy danym Produkcie oferowanym w Serwisie. Złożyć Zamówienie można poprzez kliknięcie przycisku zamówienia znajdującego się w Serwisie i wypełnienie formularza zgłoszenia, formularza rejestracji.
 • Po dokonaniu wyboru płatności, Użytkownik dokonuje jej na stronie wybranego banku lub portalu płatniczego, zgodnie z właściwym regulaminem tego podmiotu, udostępnionym pod jego domeną. Serwis umożliwia płatności za pośrednictwem bramek płatności.
 • Płatności są obsługiwane przez spółkę Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu. przy ul. Św. Marcin 73/6, kod pocztowy 61-808, KRS: 0000412357 działająca pod marką Tpay.com. tel. (61)6682778, e-mail: info@tpay.com. Kontakt z Inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@tpay.com
 • Płatności są obsługiwane przez spółkę mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Prosta 18, kod pocztowy 00-850, KRS: 0000025237, NIP: 5260215088, REGON: 001254524 działająca pod marką Paynow, e-mail: support@paynow.pl. 
 • Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Autopay S.A.
 • Platności obsługiwane są przez spółkę akcyjna PayU z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Grunwaldzkiej 186, kod pocztowy 60-166, KRS 0000274399, NIP: 779-23-08-495, REGON: 30052344,
 • Każde zamówienie weryfikowane jest w sposób automatyzowany poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas rejestracji w formularzu zgłoszeniowym, formularzu rejestracyjnym.
 • Otrzymanie wiadomości poczty elektronicznej informującej o przyjęciu Zamówienia oznacza, iż Zamówienie zostało złożone prawidłowo i doszło do zawarcia Umowy. Świadczenie usługi, następuje po otrzymaniu przez Administrację serwisu ceny, której zapłaty dokonuje Użytkownik po przekierowaniu na stronę wyboru sposobu płatności.
 • Po dokonaniu płatności Administracja serwisu rozpoczyna świadczenie Usługi do 24 godzin, po otrzymaniu opłaconego Zamówienia, na co Użytkownik wyraża zgodę, a także w przypadku, gdy świadczenie Usługi polega na dostarczeniu Produktu, przesyła je wciągu 7 dni od dnia zakupu na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu zgłoszenia wraz z fakturą, o ile żądanie jej wystawienia zostanie zgłoszone przez Użytkownika w formularzu płatności.
 • Podczas procesu składania zamówienia lub korzystania z Usług Serwisu Użytkownik może być informowany o możliwościach dodatkowego zakupu materiałów uzupełniających, dodatkowej usługi, produktu.
 • Wszystkie podawane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT ( na podstawie art.113 ust. 1 ustawy o VAT) Cena podana przy każdym Produkcie w Serwisie jest wiążąca dla Użytkownika i Administracji serwisu, w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia Dostępu do Usługi płatnej
 • Administracja Serwisu sprzedaje Dostęp do Usługi i Produktów, pod domeną www.akademia.bonsainiwaki.com oraz innymi stronami (np. www.bonsainiwaki.platforma.elms.pl i www.bonsainiwaki.com)
 • Realizacja sprzedaży Dostępu do usługi i Produktów może polegać na udostępnieniu Użytkownikowi Produktów w formie plików tekstowych, plików wideo lub plików audio za pośrednictwem wiadomości poczty internetowej, na nośnikach video, dyskach komputerowych, lub na wszystkich innych typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego. Dostęp do Serwisu i Produktów może być podzielony na etapy, części lub moduły w danym okresie czasu. Np. pierwszy moduł dostępny w pierwszym tygodniu od realizacji zamówienia, drugi moduł dostępny w drugim tygodniu. 
 • Sposób dostarczania (odstępy czasu,  w których Użytkownik uzyska poszczególne części Usługi lub Produktu) dostępu do Serwisu lub Produktu będzie opisany i wyjaśniony w opisie przy Usłudze lub Produkcie na stronie Serwisu.
 • Administracja serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany cen Dostępu do Usług płatnych znajdujących się w ofercie Serwisu, przeprowadzenia czasowych akcji promocyjnych i rabatowych, w tym wprowadzenia do nich zmian. Poszczególne promocje i rabaty nie sumują się. Zmiany nie wpływają na uprzednio zakupiony przez Użytkowników Dostęp do Usługi płatnej (oraz Produkt).
 • w przypadku Dostępu do Usługi nie podlegającej opłacie Użytkownikowi mogą być wyświetlane wielokrotnie materiały reklamowe (w postaci spotów wideo lub w postaci graficznej) przed, w trakcie oraz po odtworzeniu materiału wideo. Materiały reklamowe będą oddzielone od właściwej treści Produktu, stanowiącego przedmiot danej Usługi.
 • W ramach Usługi dostępne są następujące Produkty:
  - Produkt , pojedynczy materiał wideo - dostęp do wielokrotnego odtwarzania materiału wideo określonego w Serwisie jako pojedynczy materiał wideo. Dostęp możliwy będzie w ciągu określonego w Serwisie czasu liczonego od chwili uzyskania Dostępu do Produktu. Dostęp może być płatny lub bezpłatny.
  - Produkt Kurs (lub Pakiet) - dostęp do wielokrotnego odtworzenia  (streamingu video) kilku, kilkunastu lub kilkudziesięciu materiałów wideo dostępnych w Serwisie, objętych łączną ceną podawaną w Serwisie, na określony czas lub dożywotnio (na czas istnienia Serwisu). W ramach Serwisu może być oferowanych wiele różnych Produktów Kursów, z różna zawartością. Dostęp będzie możliwy w ciągu określonego w Serwisie  czasu liczonego od chwili uzyskania Dostępu do Produktu Kursu. W czasie dostępności Produktu Kursu mogą następować rotacyjne zmiany materiałów wideo lub zmiany ilości materiałów ramach Produktu, w taki jednak sposób, że specyfika materiałów wideo dostępnych w ramach Produktu Kursu pozostaje zgodna z opisem tego Kursu w Serwisie. Dostęp do Produktu Kurs może być czasowo lub stale bezpłatny - zgodnie z opisem umieszczonym w Serwisie.
 • Produkt oraz Produkt Kurs w formie video może zostać udostępniony Użytkownikowi za pośrednictwem platformy medialnej YouTube. www.youtube.com
 • Produkt oraz Produkt Kurs może zawierać tekst, a także, elementy graficzne, hiperłącza, nagrania audio, animacje oraz inne.
 • Produkty oferowane przez Serwis  oraz Usługi są Produktami i Usługami własnymi Administracji Serwisu lub Produktami i usługami wydawanymi przez Administrację serwisu na podstawie umów zawieranych z podmiotami uprawnionymi do ich rozpowszechniania.
 • Wszelkie opinie, poglądy czy sugestie zawarte w Produktach i na stronie Serwisu są wyłącznie poglądami, opiniami oraz sugestiami wyrażonymi przez ich autorów, za które Administracja serwisu nie ponosi odpowiedzialności
 • Po upływie podanego w Serwisie terminu może nastąpić zmiana charakteru oferowanego Produktu lub Usługi, lub zmiana zasad jego udostępniania (polegająca np. na zamianie z bezpłatnego na odpłatny Dostęp do usługi wraz z podaniem ceny lub zmianą ceny), co nie narusza przyznanych Użytkownikowi do określonego terminu uprawnień.
 • Użytkownik nie posiada praw do kopiowania w całości lub części udostępnionych w ramach świadczonej Usługi materiałów video, jak ich prezentowania lub rozpowszechniania.
 • Kursy, Produkty oraz wszystkie zawarte w nich treści niezależnie od formy prezentacji, stanowią własność Administracji Serwisu. Administracja Serwisu jest uprawniona do dodawania nowych treści, modyfikowania treści już umieszczonych, a także do usunięcia tych treści w całości lub w celu poprawy jakości świadczonych Usług. Nazwy i treści Produktów, dostęp do Usługi Serwisu, logo, zasady działania Serwisu, wszystkie jego elementy graficzne, interfejs, a także oprogramowanie, na którym opiera się kod źródłowy Administracji serwisu podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018r. poz. 1191 ze zm.). Kopiowanie wyżej wymienionych treści, ich dystrybucja i inny użytek zawartości bez uprzedniej zgody Administratora są zabronione.
 • W ramach Usługi w Serwisie mogą zostać umieszczone informacje o usługach świadczonych przez osoby trzecie. Usługi takie będą oznaczone przez wskazanie logo lub znaku towarowego podmiotu świadczącego taką usługę, lub zamieszczenie hiperłącza do strony internetowej danego podmiotu.
 • W ramach pojedynczego Dostępu, możliwe jest odtwarzanie materiału objętego tym dostępem wyłącznie na jednym urządzeniu jednocześnie.
 • Administracja serwisu zastrzega sobie prawo modyfikowania Produktów oraz Usługi i zasad korzystania z nich w Serwisie z zastrzeżeniem, że Produkty i Usługi zakupione funkcjonować będą według zasad i w terminach opisanych w Regulaminie oraz Informacjach o Produkcie w Serwisie, obowiązujących w momencie złożenia zamówienia Dostępu do Usługi płatnej.
 • Dostęp do oferowanych w serwisie Produktów bezpłatnych wymaga  posiadania przeglądarki internetowej. Przykładowymi przeglądarkami internetowymi są: Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari czy Explorer.
 • Zamówienia na Dostęp do usługi lub Produkty przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez złożenie Zamówienia z wykorzystaniem serwisu internetowego Serwisu lub poprzez wiadomość e-mail na adres lukasz@bonsainiwaki.com
 • Warunkiem niezbędnym do złożenia Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formualarza zamówienia. Zamówienie z błędnie wypełnionym formularzem może nie zostać zrealizowane.
 • Wypełniając formularz Użytkownik ma obowiązek podania prawidłowych danych osobowych, adresu e-mail, telefonu kontaktowego, dokładnego adresu zamieszkania oraz adresu dostawy (jeżeli jest wymagany i różny o adresu zamieszkania).
 • Podany adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego mogą zostać wykorzystane jedynie do kontaktu w procesie realizacji zamówienia, chyba że klient wyrazi zgodę na kontakt w innych celach (np. newsletter).
 • Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny.
 • Termin na odstąpienie wynosi 30 dni od dnia zawarcia umowy, tj. zgodnie z Regulaminem wraz dostępem do Katalogu lub bezpośrednio do Produktów dostępnych w Serwisie.
 • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy konieczne jest:
  - w przypadku usługi świadczonej nieodpłatnie - Użytkownik powinien zamknąć stronę Serwisu.
  - w przypadku usługi świadczonej odpłatnie - Użytkownik przesyła jednoznaczną informację o odstąpieniu na adres mailowy lukasz@bonsainiwaki.com o przykładowej treści:
  "Informuję o moim odstąpieniu od umowy dostarczania treści cyfrowych przez akademia.bonsainiwaki.com. Data zawarcia umowy, imię i nazwisko Użytkownika, adres Użytkownika, data odstąpienia, adres e-mail podany podczas rejestracji.
 • Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy aby Użytkownik wysłał informację o odstąpieniu przed upływem terminu wskazanego powyżej. Po jej otrzymaniu  Administracja Serwisu niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas rejestracji formularza.
 • skutki odstąpienia od umowy:
  - w przypadku odstąpienie od umowy Użytkownik otrzyma zwrot należności z tytułu zawartej umowy nie później niż 14 dni od dnia, w którym firma została poinformowana o odstąpieniu od umowy.
  - utrata prawa odstąpienia od umowy na dostarczanie treści cyfrowych - dostęp do Katalogu i Produktów.
  - w przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 

4. Przedsprzedaż

 • Przedsprzedaż - preorder. Uruchamiana jest dla Usługi lub Produktów cechujących się dużą popularnością i/lub ograniczoną dostępnością, często w cenie niższej niż cena specjalna w dniu premiery sprzedaży Usługi lub/i Produktu.
 • W przedsprzedaży można zamówić Usługę i/lub Produkty, których jeszcze nie ma fizycznie, a które są w trakcie przygotowywania.
 • Termin dostępności może, ale nie musi być widoczny na stronie zamówienia, może on ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Administracji serwisu.
 • Zamówienie w przedsprzedaży zobowiązuje do opłacenia zamówienia i odbioru Usługi lub Produktu. Dostęp do usługi lub Produkt będzie dostępny Użytkownikowi w Serwisie.
 • Administracja serwisu zastrzega sobie prawo do możliwości anulowania zamówienia w Przedsprzedaży, w przypadku niedostępności Usługi lub Produktu, lub jego nie ukończenia lub z innych przyczyn również niezależnych od Administracji serwisu.
 • Użytkownik otrzymuje zwrot za zakupioną Usługę lub Produkt niezwłocznie po poinformowaniu go o anulacji zamówienia. Administracja serwisu zastrzega sobie prawo do zwrotu w ciągu 14 dni.
 • Wszystkie Zamówienia w Przedsprzedaży są możliwe do zrealizowania tylko i wyłącznie po zaksięgowaniu wpłaty użytkownika na konto Administracji serwisu podane podczas wypełniania formularza zamówienia.

 

4a. Formy płatności

 • Klient może dokonać płatności za zakupione Produkty w następujący sposób:
  a) płatność kartą kredytową/kartą debetową poprzez elektroniczny system stripe.com oraz paynow.pl : karty płatnicze Visa, Visa Electron, MasterCard, MasteCard Electronic, Maestro.

4b. Usługa w modelu subskrypcyjnym (płatność cykliczna)

W przypadku świadczenia Usług w modelu subskrypcyjnym (płatność cykliczna), w tym udzielenia dostępu do Produktu na czas okreslony o ile nic innego nie wynika z Oferty:

 • Umowa zawierana jest na czas określony wskazanu w zamówieniu, o ile nic innego nie wynika z Oferty i charakteru Usługi lub Produktu (np. pobierana opłata miesięczna, kwartalna, roczna itp.)
 • Wysokości płatności w danym okresie są wskazane w zamówieniu, o ile nic innego nie wynika z Oferty i charakteru Usługi lub Produktu ( np. opłata w wysokości 100pln/mieś.)
 • W przypadku, gdy umowa nie zostanie wypowiedziana najpóźniej do dnia poprzedzającego termin obowiązywania umowy, umowa zostanie automatycznie przedłużona na czas nieokreślony. Wypowiedzenie można złożyć na adres Sprzedawcy wskazany w Regulaminie. Więcej informacji w punkcie 6. Reklamacja
 • W przypadku umowy zawartej na czas nieokreślony możliwe jest jej rozwiązanie ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego.
 • Miesiąc dostępu należy rozumieć jako miesiąc kalendarzowy od dnia dokonania skutecznej płatności
 • Płatność cykliczna obsługiwana jest przez Operatora Płatności (PayU S.A) i wszelkie dane kartowe przechowywane są przez Operatora Płatności (PayU S.A).
 • Użytkownik zawierając umowę z Administracją serwisu (firmą LUKASU) oraz wybierając określony produkt/pakiet/usługę/abonament wyraża zgodę na cykliczne, co miesięczne pobieranie przez Operatora Płatności (PayU S.A) z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości wartości opłaty za produkt/pakiet/usługę/abonament. Opłata będzie pobierana przez Operatora płatności raz w miesiącu/kwartalnie/rocznie.
 • Użytkownik w ramach usługi płatności cyklicznych ma możliwość zapisania danych karty i zlecenia stałego polecenia zapłaty. Dane karty będą przechowywane przez Operatora Płatności (PayU S.A). PayU pośrednicząc w dokonaniu płatności udostępnia narzędzie Token (wirtualnych identyfikatorów karty), umożliwiając przypisanie do indywidualnego Użytkownika unikalnego identyfikatora za pomocą którego Użytkownik cyklicznie dokonuje płatności na rzecz Administracji serwisu (firmy LUKASU)

 

5. Zasady świadczenia Usługi

 • Dostęp i korzystanie z usługi możliwe jest dla Użytkowników na platformach systemów operacyjnych MS Windows Vista, Ms Windows 7,8, 10. Ms Windows Xp, MacOS X 10.4.8 lub ich nowsze wersje.
 • Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Serwisem to urządzenie posiadające dostęp do internetu oraz do dowolnej graficznej przeglądarki internetowej z włączoną obsługą JavaScript i ustawieniami Plików cookies.
 • Administracja Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z Usługi wynikające z niespełnienia wymagań technicznych, w tym z błędnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu Użytkownika, bądź wynikające z problemów ze sprzętem lub łączem internetowym Użytkownika.
 • Administracja serwisu nie gwarantuje prawidłowego działania systemu teleinformatycznego na urządzeniach przenośnych.
 • Administracji Serwisu dokłada starań do prawidłowego działania Serwisu.
 • Informacje o wszystkich przerwach technicznych, błędach technicznych i awariach oraz ewentualnymi, związanymi z nimi, konsekwencjami dla Użytkowników będą umieszczane na stronie Serwisu.
 • Użytkownik powinien korzystać z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem. Wszelkie działania Użytkownika mające wpływ na pogorszenie działania Serwisu, nieautoryzowany dostęp do niego, generowanie nadmiernego i bezpodstawnego ruchu lub przyrost danych, co może doprowadzić do chwilowych przerw w dostępie do Serwisu są zabronione.
 • Użytkownik oświadcza, że w szczególności nie będzie wykorzystywać Serwisu do umieszczanie treści, które:
  - naruszają prawo o własności intelektualnej lub inne prawa przedmiotów (w tym Administracji Serwisu)
  - naruszają przepisy lub regulacje powszechnie obowiązujące,
  - są szkodliwe, nielegalne, nieprawdziwe, oraz nieprzyzwoite,
  - zagrażają bezpieczeństwu konta Użytkownika,
  - naruszają bezpieczeństwo sieci komputerowe,
  - zakłócają prawidłowe działanie Serwisu.
 • Naruszenie któregokolwiek z postanowień stanowi podstawę do odebrania Użytkownikowi prawa do korzystania z Serwisu lub dostępu do niego.
 • W przypadku szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Administracja Serwisu ma prawo do czasowego zaprzestania bądź ograniczenia świadczenia usług elektronicznych, bez wcześniejszego powiadomienia o tym Użytkowników. W szczególności Administracja serwisu jest uprawniona do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilność systemu teleinformatycznego. Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w związku z przerwą lub zaprzestaniem świadczenia usług teleinformatycznych przez Administrację Serwisu.
 • Administracja Serwisu ma również prawo zaprzestać świadczenia usług teleinformatycznych w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec niego przez dostawcę Internetu lub inny uprawniony podmiot z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa oraz niniejszego Regulaminu. Administracja serwisu nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.
 • Materiały wideo dostępne w ramach Produktów posiadają polską wersję językową.
 • Jakość odtwarzanych materiałów wideo może zależeć od parametrów technicznych połączenia internetowego oraz parametrów technicznych urządzenia, na którym odtwarzane są materiały wideo.
 • Prawami autorskimi do treści i materiałów zawartych w Serwisie w zakresie funkcjonowania niniejszego Serwisu dysponuje firma LUKASU Łukasz Szkoła, NIP 5751902013, bądź inny podmiot, od którego firma uzyskała odpowiednią licencję.
 • Administracja Serwisu informuje, iż podczas korzystania z Serwisu w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies" (dalej pliki "cookies) lub stosowane są inne technologie (np. local storage) Instalacja plików "cookies" jest niezbędna do prawidłowego świadczenia Usług Serwisu. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisów, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 • Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą polików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
 • Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności, w szczególności używania cookies lub innych technologii zawierają odrębne regulaminy dotyczące poszczególnych usług oraz dokument Polityka Ochrony Prywatności dostępne pod tym linkiem: http://bonsainiwaki.com/polityka-prywatnosci/

 

6. Reklamacje

 • Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Usługi
 • Reklamacje dotyczące transakcji płatniczych dotyczących Dostępu do Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, jak również reklamacje dotyczące realizacji Usługi należy zgłaszać na adres lukasz@bonsainiwaki.com
 • Reklamacje użytkowników rozpatrywane będą przez Administrację Serwisu na bieżąco, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia trzymania przez Administrację serwisu zgłoszenia reklamacji.
 • Administracja serwisu zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego powyżej (termin 14 dni) o więcej niż 10 dni - w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione.
 • Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana Użytkownikowi na kontakt podanych przez Użytkownika podczas składania reklamacji.

7. Zmiany regulaminu

 • Z zastrzeżeniem zdania następnego Administracja serwisu zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu z istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Serwisu, w tym szczególności w przypadku zmian obowiązujących przepisach prawa. Do zakupionych Produktów lub Dostępu do usługi stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w momencie złożenia żądania zakupu Dostępu do usługi lub Produktu. Zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na stronie Serwisu oraz podczas logowania Użytkownika do Serwisu.
 • Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na stronie internetowej Serwisu, o ile nie zastrzeżono inaczej.
 • Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie. Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż aktywacja w Serwisie po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.

 

8. Zastrzeżenia Prawne

 • Użytkownik, inwestując swoje pieniądze na podstawie informacji zawartych w Kursach, Produktach, Usługach serwisu, ponosi wyłączoną odpowiedzialność za podjęte działania i ich efekty lub skutki. Administracja serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki związane z podjętymi przez Użytkownika działaniami w oparciu o informacje zawarte w Usługach i Produktach Serwisu.
 • Usługi Serwisu i Produkty mają na celu dostarczenie ogólnych informacji i usług. Konkretne porady powinny być dostosowane do indywidualnych okoliczności. Z tego powodu Użytkownikowi zaleca się konsultacja ze swoim doradcą.
 • Administracja Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści stron internetowych, do których hiperłącza zostaną zamieszczone w ramach Usługi Serwisów lub Produktów. Administracja serwisu zastrzega, iż nie ma wpływu na zawarte na tych stronach treści, ani tych treści nie weryfikuje.

9. Majątkowe Prawa Autorskie

 • Dostarczane Użytkownikom Usługi serwisu i Produkty przechodzą na ich własność z chwilą przekazania z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu
 • Przeniesienie własności egzemplarza utworu, produktu, usługi nie powoduje przejścia autorskich praw majątkowych i niemajątkowych do Usług i Produktów w Serwisie.
 • Treść Usług serwisu, Produktów, Kursów, jest chroniona prawami autorskimi i należy do Administracji Serwisu (ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U z 2018r. poz. 1191 ze zm.), a ich reprodukowanie, przenoszenie, rozpowszechnianie, modyfikowanie, tłumaczenie na języki obce lub jakakolwiek dystrybucja jest zabroniona. Zakazane są wszelkie działania naruszające prawa autorskie do treści zawartych w Serwisie.
 • Informacje podane na stronach Serwisu poza użytkiem prywatnym Użytkownika lub innym, zaznaczonymi w tej informacji celami, nie mogą być reprodukowane, przenoszone, rozprowadzane, modyfikowane lub tłumaczone na języki obce bez uprzedniej, pisemnej zgody Administracji serwisu.
 • Administracja serwisu zastrzega sobie możliwość rozwiązania Umowy z Użytkownikiem, który narusza prawa autorskie.

 

10. Postanowienia końcowe

 • Prawem właściwym do stosunków prawnych, wynikających z korzystania przez Użytkowników z Usług w Serwisie, jest prawo polskie.
 • Spory pomiędzy Administracją serwisu a Użytkownikiem dotyczące udostępniania treści cyfrowych mogą być zakończone polubownie w drodze postępowania przed sądem polubownym na zasadach określonych w regulaminie tego sądu, np. przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r.  o Inspekcji Handlowej (tj. Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1219) na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. z 2001r. Nr 113, poz. 1214).
 • Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego
 • Regulamin sporządzono 31.01.2024

 

11. Szczegółowe informacje o ochronie danych można znaleźć w Polityka prywantości

We value your privacy

To provide the highest level of service, we use cookies.

Customize Consent Preferences

We use cookies to help users navigate efficiently and perform certain functions. Detailed information about all cookies corresponding to each consent category is provided below.

Cookies classified as "necessary" are stored in the user's browser as they are essential to enable basic site functions.

We also use third-party cookies that help us analyze how users use the site, store user preferences, and provide relevant content and advertisements. These types of cookies will only be stored in the browser with the user's prior consent.

You can enable or disable some or all of these cookies, but disabling some may affect your browsing experience.

Show more Show less