Polityka prywatności i plików cookies

 

§1 POSTANOWIENIE OGÓLNE

Polityka Prywatności i Polityka Plików Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików Cookies, a także innych technologii pojawiających się na stronie internetowej www.bonsainiwaki.com oraz www.akademia.bonsainiwaki.com oraz www.promocja.bonsainiwaki.com Zawiera również politykę i zasady korzystania z usługi Newsletter i Wielkie Otwarcie.

Administratorem strony i danych jest Łukasz Szkoła, prowadzący działalność gospodarczą LUKASU Łukasz Szkoła, ul. Tarnogórska 36, 42-289 Woźniki, NIP: 5751902013, REGON:387673940, e-mail: lukasz@bonsainwiaki.com, zwany dalej Administratorem.

W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie postanowień Polityki Prywatności i Polityki Plików Cookies proszę kontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail: lukasz@bonsainiwaki.com

Wszystkie dane osobowe i adresowe podane przez Użytkownika na stronie www.bonsainiwaki.com oraz www.akademia.bonsainiwaki.com oraz www.promocja.bonsainiwaki.com nie będą w żadne sposób odsprzedane osobom czy podmiotom trzecim.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności i Polityce Plików Cookies, a każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej Polityki Prywatności. Przyczyną zmian mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy też rozwój Strony. 

Składając zamówienie, musisz podać niezbędne dane do realizacji zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zamówienia znajdziesz w Regulaminie

Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji - 
Departament Multimediów, Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa.

Administrator Strony podlega jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej

§2 Definicje

"Administrator" - Łukasz Szkoła, prowadzący działalność gospodarczą LUKASU Łukasz Szkoła, 42-289, Woźniki ul. Tarnogórska 36, NIP: 5751902013
"Użytkownik" - każdy podmiot przebywający na stronie i korzystający z niej.
"Strona" - strona internetowa i blog znajdujący się pod adresem www.bonsainiwaki.com oraz pod adresem www.akademia.bonsainiwaki.com. Pomysłodawcą oraz autorem strony jest Łukasz Szkoła
"Fanpage na Facebooku" - "Bonsai & Niwaki"  oraz "Grupa na Facebooku" - strona BONSAI & NIWAKI Polska, której administratorem na platformie jest Łukasz Szkoła i/lub osoby przez nią mianowane (upoważnione).
"Regulamin" - dotyczy dostępu do Usługi lub Produktów  świadczonych przez Administratora na stronie https://akademia.bonsaniwaki.com. Regulamin dostępny jest pod linkiem: Regulamin

"Newsletter" lub "Usługa Newsletter" oraz "Wielkie Otwarcie" - oznacza bezpłatną usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika poprzez przesyłanie listów elektronicznych, za pośrednictwem których Administrator informuje o wydarzeniach, usługach, produktach i innych elementach istotnych z punktu widzenia Administratora i/lub w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora np. marketingu produktów i usług ważnych lub polecanych przez Administratora.

§3 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest Administrator.

2. Użytkownik dobrowolnie podaje dane osobowe za pomocą formularzy znajdujących się na Stronie, o których mowa poniżej, w celu na jakie wskazują dane formularze

3. Zbierane i przetwarzane są tylko te dane, które Użytkownik sam poda (za wyjątkiem - w pewnych sytuacjach - danych zbieranych automatycznie za pomocą plików cookies oraz danych logowania , o czym mowa poniżej). Podczas wizyty na Stronie, automatycznie zbierane są dane dotyczące samej wizyty, np. adres IP użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. (dane logowania). Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Użytkowników na Stronie, zbierania danych demograficznych o Użytkownikach lub do personalizacji zawartości strony w celu jej ulepszenia. Dane te przetwarzane są jednak wyłącznie w celach administrowania Stroną i zapewnienia sprawnej obsługi hostingowej i nie są kojarzone z danymi poszczególnych Użytkowników.

4. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych oraz na otrzymywanie informacji marketingowych środkami komunikacji elektronicznej od Administratora, w celu wysyłania Newslettera, kontaktu z Użytkownikiem lub wysłania innych informacji marketingowych, np. o wydarzeniach lub produktach on-line oferowanych przez Administratora, jeżeli wyraził w tych celach odpowiednią zgodę i/lub jeżeli mieści się to w granicach uzasadnionego interesu Administratora.

5. Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako:” RODO” informujemy, że:
Dane osobowe przekazywane przez Użytkownika w ramach funkcjonowania Strony internetowej i bloga www.bonsainiwaki.com, www.akademia.bonsainiwaki.com, Fanpage'a "Bonsai & Niwaki" oraz grupy "BONSAI & NIWAKI Polska", mogą być przetwarzane w następujących celach i i na następujących podstawach prawnych:

- dokonania wyceny usługi, a następnie wykonania usługi lub umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy),
- wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego - na podstawie art.6 ust.1 lit.c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa,
-udzielenie rabatu lub kodu promocyjnego - na podstawie art. 6 ust.1 lit.a) RODO (zgoda)
- rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń - na podstawie art. 6 ust.1 lit.b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy),
-ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - na podstawie art. 6 ust.1 lit.f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
-kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi - na podstawie art. 6 ust.1 lit.a RODO (zgoda),
-przechowywania nieopłaconych zamówień - na podstawie art. 6 ust.1 lit.f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)
- tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO - na podstawie art. 6 ust.1 lit.c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art.6 ust.1 lit.f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)
- archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów - na podstawie art. 6 ust.1 lit.f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).
- analitycznym, polegającym między innymi na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies np. Cookies, Google Analytics, Pixel Facebooka - na podstawie art. 6 ust.1 lit.f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)
- wykorzystywanie cookies na Stronach Administratora - na podstawie art. 6 ust.1 lit.a RODO (zgoda)
- zamieszczenia komentarzy na Stronach Administratora - na podstawie art. 6 ust.1 lit.a RODO (zgoda)
zamieszczanie przez Użytkownika opinii o usługach świadczonych przez Administratora - na podstawie art. 6 ust.1 lit.a RODO (zgoda),
- badania satysfakcji z oferowanych usług - na podstawie art. 6 ust.1 lit.f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
- prowadzenie remarketingu w social mediach - na podstawie art. 6 ust.1 lit.f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
- wysyłki Newslettera i wiadomości w usłudze Wielkie Otwarcie - na podstawie art. 6 ust.1 lit.a RODO (zgoda)

6. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże nie podanie pewnych informacji , co do zasady zaznaczonych na stronach Administratora jako obowiązkowe, wiązać się będzie z brakiem możliwości wykonania usługi i osiągnięcie określonego celu.

7. Podanie przez Użytkownika danych, których nie są obowiązkowe lub nadmiaru danych, których Administrator nie potrzebuje przetwarzać następuje na podstawie decyzji samego Użytkownika i wówczas przetwarzanie odbywa się na podstawie przesłanki zawartej w art. 6 ust.1 lit.a RODO (zgoda). Użytkownik udziela zgody na przetwarzanie tych danych oraz na zanonimowanie danych, których administrator nie wymaga i nie chce przetwarzać, a mimo to użytkownik przekazał je Administratorowi.

8. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo dostępu do treści jego danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych), jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje mu prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
W tych celach może zwrócić się do Administratora poprzez adres e-mail: lukasz@bonsaniwaki.com

Zgoda Użytkownika może być w każdym czasie odwołana, cofnięta, co skutkować będzie usunięciem adresu e-mail z listy mailingowej Administratora. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Dane Użytkownika nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, do państw trzecich, a jeśli dojdzie do takiej sytuacji to będą one przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy przystąpili do porozumienia "Tarcza prywatności - Privacy Shield:. Z uwagi na korzystanie z usług Google czy Facebook'a dane Użytkownika mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach. Zarówno Google jaki Facebook przystąpili do programu Privacy Shield i w ten sposób gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przez prawo Unii Europejskiej

10. Dane Użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez czas realizacji poszczególnych usług/celów oraz:

- przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego,
- przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego - w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego,
- do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu - w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub do celów marketingowych,
- do czasu cofnięcia zgody lub osiągniecie celu przetwarzania - w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody,
- do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności - w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, statystycznych, wykorzystania cookies i administrowania stronami Administratora

11. Jeżeli użytkownik nie poda swoich danych osobowych, które są wymagane, to nie będzie mógł skorzystać z materiałów lub usług oferowanych przez Administratora w ramach formularzy znajdujących się na Stronie.

12. Na Stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Będą one otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te inne strony. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron

13. Użytkownik podaje dane dobrowolnie jednakże jest to konieczne do osiągnięcia celu lub podjęcia działań związanych z ich podaniem

14. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora. Administrator przetwarza informacje o Użytkowniku przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych Użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych. W szczególności dostęp do danych osobowych Użytkowników mają jedynie osoby upoważnione, które są zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy.

15. Administrator niniejszym informuje Użytkownika, ze powierza przetwarzanie danych osobowych m.in. następującym podmiotom:

- ActiveCampaign, LLC, 1 North Dearbon Street, Chicago, IL 60602, Stany Zjednoczone Ameryki (USA) - w celu wysyłki newslettera i korzystania z systemu mailingowego ActiveCampaign, Polityka prywatności
- Hostinger International Ltd. a Cyprus private limited company, adres: 61 Lordou Vironos st. 6023 Larnaca, Cypr (Republika cypryjska) - w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, Polityka prywatności
- Google LLC - w celu korzystania z usług Google, w tym poczty e-mail, Polityka prywatności
- Firma META, Facebook Irelanc Ltd. , 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland - w celu korzystania z usług Facebook'a, Polityka prywatności
- Fakturownia sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Juliana Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru sądowego pod numerem KRS 0000572426, NIP PL5213704420 - w celu korzystani z usług księgowych, które wiążą się z przetwarzaniem Twoich danych wtedy, gdy wystawiamy dla Ciebie fakturę lub rachunek, Bezpieczeństwo, Rodo, Cookies
- Tpay. Spółka Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu. przy ul. Św. Marcin 73/6, kod pocztowy 61-808, KRS: 0000412357 działająca pod marką Tpay.com. tel. (61)6682778, e-mail: info@tpay.com. - w celu realizacji płatności, Polityka Prywatności
- Stripe, 510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, USA – w celu realizacji płatności, jeśli wybierzesz płatność za pomocą karty płatniczej, Polityka prywatności
- PayPal, spółka PayPal (Europe) S.à r.l.et Cie, S.C.A. Numer w rejestrze handlowym: R.C.S. Luxembourg B 118 349 - w celu realizacji płatności, Ochrona danych
- Paynow, bramka płatności mBank, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Prosta 18, kod pocztowy 00-850, KRS: 0000025237, NIP: 5260215088, REGON: 001254524 - w celu realizacji płatności, Polityka Prywatności
- PayU. Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Grunwaldzkiej 186, kod pocztowy 60-166, KRS 0000274399, NIP: 779-23-08-495, REGON: 30052344, Polityka Prywatności
- SmsApi, LINK Mobility Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Toszeckiej 101, NIP: 969-156-67-36, zarejestrowaną pod numerem KRS: 0000350201 Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS - w celu wysyłania newslettera sms i korzystania z systemu SmsApi, Polityka prywatności
- Web To Learn sp. Z o.o, numer NIP: 5911709438, KRS: 0000823467, REGON: 385347076 z siedzibą przy ul. Księżycowa 3 w Kościerzynie. - w celu udostępniania Użytkownikom, studentom płatnego lub bezpłatnego dostępu do Usługi lub Produktu na stronie https://akademia.bonsainiwaki.com lub https://bonsainiwakiplatforma.elms.pl. Polityka prywatności

16. Podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują wypełnianie obowiązków nałożonych przez RODO i stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych.

17. Administrator Danych Osobowych niniejszym informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonuje samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych

18. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postepowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskiwania od nas tych danych.

19. Dane osobowe Użytkownika mogą być profilowane na potrzeby marketingu, nie wymaga to jednak uzyskania odrębnej zgody użytkownika. Profilowanie pomaga w lepszym spersonalizowaniu oferty Administratora, którą kieruje właśnie do Użytkownika

Dane użytkownika mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, co jednak nie będzie mieć żadnego negatywnego wpływu na jego prawa i wolności. Zautomatyzowanie danych będzie odbywać się na zasadach jakie oferują dostawcy innych usług np. Google Analytics, czy dostawcy newslettera. Konsekwencją tego będzie poznanie przez Administratora preferencji odbiorców i odwiedzających Stronę oraz kierowanie do nich treści dopasowanych do ich zainteresowań.

§4 Formularze

Administrator stosuje formularze w ramach działania Strony:

1. Formularz zapisu na Wielkie Otwarcie - wymaga podanie w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe. Tylko wtedy Użytkownik, w celu dodania jego adresu e-mail do bazy Administratora, musi potwierdzić chęć zapisu. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej, w celu wysyłania maili. Subskrypcja/zapis oznacza, że Użytkownik zgadza się z Polityką Prywatności i Polityką Plików Cookies.
Pole: nr telefonu - nie jest obowiązkowe.
2. Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim bez odrębnej zgody Użytkownika. Dane pozyskane z formularzy nie mogą być przekazywane odpłatnie podmiotom trzecim.
3. Formularz zapisu do Newslettera - Jeżeli Użytkownik chce zapisać się do newslettera, musi przekazać Administratorowi swój adres e-mail za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera lub wyrazić odrębną zgodę w procesie składania zamówienia przez stronę https://akademia.bonsainiwaki.com oraz http://bonsainiwaki.com oraz https://promocja.bonsainiwaki.com
- Dane przekazane nam podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest - zgoda Użytkownika (art. 6 ust 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania do newslettera.
- Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej Użytkownik zrezygnuje jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie  danych Użytkownika z bazy.
- W każdej chwili Użytkownik może sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera. Użytkownikowi przysługuje również prawo do przenoszenia danych, o których mowa w art. 20 (RODO)

§5 Usługa wielkie otwarcie i Newsletter

1. W celu korzystania z usługi Wielkie Otwarcie i Newsletter, Użytkownik zobowiązany jest podać prawdziwe dane (imię, adres e-mail). Opcjonalnie nr telefonu.

2. Administrator świadczy usługę Wielkie Otwarcie i Newsletter bezpłatnie.

3. Akceptacja niniejszej Polityki Prywatności i Polityki Plików Cookies jest dobrowolna, ale konieczna do korzystania z usługi Wielkie Otwarcie

4. Zawarcie umowy Wielkie Otwarcie jest możliwe do daty 27-01-2021, poprzez wypełnienie istniejących na stronie aktywnych formularzy Wielkie Otwarcie

5. W celu świadczenia usługi Wielkie Otwarcie i Newsletter, Administrator będzie przetwarzać  adres e-mail oraz imię oraz nieobowiązkowy numer telefonu podane, przez Użytkownika, w formularzu zapisu.

6. W celu skorzystania z usługi Wielkie Otwarcie i Newsletter Użytkownik zobowiązany jest do:
- wypełnienia formularza Wielkie Otwarcie i Newsletter, następnie kliknięcia w przycisk potwierdzający zapis. Jest to równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszej Polityki Prywatności i Polityki Plików Cookies oraz:
* wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Administratora w celu wysyłki newslettera, który może zawierać informacje o produktach blogowych, usługach, nowych artykułach, polecanych linkach, promocjach i innych informacjach, które Administrator uzna za wartościowe dla Użytkownika, a które są zgodne z celem (wysyłka newslettera) lub wynikają z prawnie uzasadnionego interesu Administratora
* wyrażeniem zgody na wykorzystywanie przez Administratora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez Użytkownika (np. telefonu, tabletu, komputera) w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora raz przedstawienia Użytkownikowi informacji handlowych zgodnie zart. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014r. poz. 243 ze zm.) - jeśli dotyczy.

Powyższe zgody są dobrowolne, jednakże konieczne do świadczenia usługi Wielkie Otwarcie

Powyższe zgody mogą zostać w każdej chwili wycofane, co spowoduje zaprzestanie świadczenia usługi Wielkie Otwarcie

Usługa Wielkie Otwarcie i Newsletter będzie świadczona przez czas nieokreślony, od chwili wypełnienia formularza.
Użytkownik jest uprawniony do wypowiedzenia umowy Wielkie Otwarcie w każdej chwili, poprzez zwrócenie się z takim żądaniem do Administratora Strony za pośrednictwem adresu e-mail: lukasz@bonsainiwaki.com

W przypadku złożenia przez Użytkownika reklamacji, Administrator ustosunkuje się do niej w terminie 14 dni roboczych, poprzez przesłanie odpowiedzi drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres e-mail.

Świadczenie usługi Wielkie Otwarcie i Newsletter zostanie również zaprzestane w przypadku nie wykazania przez Użytkownika aktywności przez minimum rok od rozpoczęcia świadczenia usługi Wielkie Otwarcie lub odczytanie ostatniej wiadomości e-mail. W takim przypadku, Administrator usunie dane Użytkownika z systemu do wysyłki newslettera (dostawcy). Użytkownik nie będzie uprawniony do otrzymania żadnej wiadomości od Administratora lub skontaktuje się z Administratorem w inny, wybrany sposób w tym celu.

§6 Technologie

1. Administrator stosuje następujące technologie obserwujące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

- Piksel konwersji Facebooka - w celu zarządzania reklamami na Facebook'u i prowadzenia działań remarketingowych.
-Wbudowany kod Google Analytics - w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkownika Strony. Pliki służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę.

2. W celu korzystania ze strony internetowej www.bonsainiwaki.com oraz www.akademia.bonsainiwaki.com niezbędne jest posiadanie:

- urządzenie z dostępem do sieci internet,
- aktywnej skrzynki elektronicznej odbierającej wiadomości e-mail
- przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www.

§7 Postanowienia ogólne

1. Treści przedstawione na Stronie nie stanowią porad specjalistycznych i nie odnoszą się do konkretnego stanu faktycznego. Jeśli chcesz uzyskać pomoc w konkretnej sprawie, skontaktuj się z osobą uprawnioną do udzielania takich porad. Łukasz Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie treści zawartych na Stronie lub działania czy zaniechania podejmowanych na jej podstawie.

2. Wszystkie treści umieszczone na Stronie stanowią przedmiot praw autorskich Łukasza Szkoła, albo innych autorów z ich ustną i pisemną zgodą. Autor nie wyraża zgody na kopiowanie treści zamieszczonych na blogu w całości lub części bez jego wyraźnej, uprzedniej zgody.

§8 Jakie prawa przysługują Użytkownikowi w związku z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z RODO przysługuje prawo do:
- dostępu do danych osobowych,
- sprostowania danych osobowych,
- usunięcia danych osobowych,
- ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
- przenoszenia danych osobowych,
- cofnięcia zgody; wycofania zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.

Jeśli Użytkownik uważa, że Jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, przysługuje mu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. w takim przypadku zachęcam jednak do wcześniejszego kontaktu ze mną celem wyjaśnienia swoich wątpliwości.

§9 Polityka plików cookies

1. Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Plik cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
- dostosowani zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Strony i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.

4. W ramach działania Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies.: sesyjne (session cookies) oraz stałe (persistent cookies). Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej, lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez określony czas w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Strony stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
- niezbędne pliki cookies , umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony, np. uwierzytelniające pliki cookies  wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Strony
- pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony
- wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony.
- funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej, itd.
- reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Strony mogą dokonać w każdym momencie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu  w urządzeniu Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

6. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plikow cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony

7. Administrator korzysta m.in. z następujących plików cookies podmiotów trzecich: Google Analytics, Pixel Facebooka, wtyczki i inne narzędzia związane z mediami społecznościowymi takimi jak np. Facebook, Youtube, Instagram

Powyższe fragmenty Polityki Plików Cookies chronione są prawami autorskimi, które przysługują IAB Polska i zostały zaczerpnięte ze strony http://wszystkoociasteczkach.pl/

We value your privacy

To provide the highest level of service, we use cookies.

Customize Consent Preferences

We use cookies to help users navigate efficiently and perform certain functions. Detailed information about all cookies corresponding to each consent category is provided below.

Cookies classified as "necessary" are stored in the user's browser as they are essential to enable basic site functions.

We also use third-party cookies that help us analyze how users use the site, store user preferences, and provide relevant content and advertisements. These types of cookies will only be stored in the browser with the user's prior consent.

You can enable or disable some or all of these cookies, but disabling some may affect your browsing experience.

Show more Show less